Vergoede dyslexiezorg

Sinds 1 januari 2015 geldt de Transitie Jeugdzorg. Dat betekent dat sinds die datum uw gemeente verantwoordelijk is voor de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dyslexiezorg valt daar ook onder.

Dyslexie Instituut Drechtsteden is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en heeft contracten met de volgende gemeenten en regio’s om vergoede dyslexiezorg te mogen bieden:

  • Dordrecht
  • SO-Jeugd Zuid-Holland-Zuid
  • Regionale Jeugdhulp Amsterdam
  • Jeugdhulp West Brabant West
  • Regio West Brabant Oost – Gemeente Breda

Wij sluiten regelmatig nieuwe contracten af. Bel of mail ons voor de meest actuele stand van zaken, misschien hebben wij inmiddels wel een contract afgesloten met uw gemeente of regio.

Voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg:


> Criterium 1: Leeftijd
De vergoedingsregeling geldt voor kinderen in het basisonderwijs van 7 tot en met 12 jaar oud. Bij de start van het onderzoeks- of behandeltraject is uw kind tussen de 7 en 12 jaar oud.

> Criterium 2: Ernstige lees- en/of spellingproblemen
Onder ernst wordt verstaan: op 3 opeenvolgende meetmomenten worden E of V- (min) scores op technische leesvaardigheid (DMT) behaald. Of 3 opeenvolgende D of V scores op technische leesvaardigheid (DMT) én 3 opeenvolgende E of V-(min) scores op spellingsvaardigheid (Cito-Spelling). Alleen spellingproblemen zijn onvoldoende om in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexiezorg.

> Criterium 3: Didactische resistentie
De lees- en spellingsproblemen blijven bestaan, ondanks 2 periodes van 10-12 weken intensieve begeleiding op school. In de begeleiding is gebruik gemaakt van effectieve interventies op zorgniveau 2 en 3 (zoals vermeld in Protocollen Leesproblemen en Dyslexie). De inhoud, voortgang en evaluatie van de hulp is vastgesteld in handelings- of groepsplannen.

> Criterium 4: Co-morbiditeit
Een kind komt in aanmerking voor de vergoeding  als de bijkomende problematiek (zoals ADHD of autisme) niet de boventoon voert. Is dat wel het geval en kan de stoornis een belemmering zijn voor de diagnostiek of de behandeling, dan adviseren wij eerst de bijkomende stoornis te behandelen.

De verwijzing

De basisschool van uw kind onderbouwt de verwijzing met behulp van de gegevens uit het Leerlingen en Onderwijs Volgsysteem (LOVS) en de handelingsplannen voor intensieve extra begeleiding. Vervolgens controleren wij – volgens protocol – of de extra begeleiding op school in lezen en/of spelling van voldoende intensiteit en kwaliteit is geweest, om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg.

> Afwijkende procedure regio Zuid-Holland Zuid
In deze regio controleert een poortwachter van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs het digitale schooldossier van uw kind op een aantal criteria en een voldoende onderbouwing van het vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Keurt zij de aanvraag goed, dan ontvangt de school hier schriftelijk bericht over. Vervolgens neemt de school contact met u op en kunt u uw kind aanmelden.