Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden NVO / NIP / LVVP

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de Gz-psycholoog, de psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

Artikel 2
Regels voor wegblijftarieven (informatie Consumentenbond)
Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden meestal in rekening gebracht. Het wegblijftarief kan oplopen tot € 65,= per consult.

Wanneer u verhinderd bent om op een afspraak te komen of u wilt de afspraak verplaatsen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te laten weten. Gebeurt dit niet dan worden de kosten, Die € 50,= per consult bedragen, in rekening gebracht. De tijd is voor uw kind en op uw verzoek gereserveerd bij mij als onderzoeker/behandelaar. Er is hier geen gebruik van gemaakt, deze verantwoordelijkheid ligt bij u als ouders. De gereserveerde tijd kan niet meer aan een andere cliënt besteed worden. Deze gereserveerde tijd zal dan ook bij u in rekening worden gebracht.

Komt u zonder aankondiging vooraf, niet op de afgesproken tijd op de onderzoekafspraak, dan brengen wij altijd de helft van de onderzoekdeclaratie in rekening, ongeacht de aanleiding die wij eventueel achteraf van u vernemen. De afspraak wordt samen met u gemaakt, u bent zelf verantwoordelijk voor het annuleren van de afgesproken datum.

De declaratie zal via de post verstuurd worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen door de cliënt binnen 15 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. De cliënt kan de declaratie niet achterwege laten met enig beroep op verrekening

Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 15 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incasso-kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.