Bescherming persoonsgegevens

Geheimhoudingsplicht psychologen
Psychologen hebben geheimhoudingsplicht, dat wil zeggen dat alles wat een cliënt ons beroepshalve vertelt, vertrouwelijk wordt behandeld. In de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels met betrekking tot het beroepsmatig handelen van de psycholoog in deze vertrouwensrelatie.

Geheimhouding en beroepsethiek worden verder gewaarborgd door de beroepscode van het NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en de LVVP (Landelijke Vereniging van Psychologen en psychotherapeuten).

Toepasselijke Nederlandse wetgeving
Als GZ-psycholoog (BIG-register met bijbehorend tuchtrecht) en Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd ben ik gebonden aan de volgende wetten die de rechten van mijn cliënten beschermen: de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Dit betekent dat alle informatie die ik tijdens de behandeling verzamel vertrouwelijk is.

Privacygevoelige communicatie
Om de privacy van onze cliënten te waarborgen versturen wij geen informatie via de e-mail. Alle privacygevoelige informatie wordt per post naar de cliënt en/of huisarts verstuurd.

Toepasselijke Europese regelgeving
Naast de hierboven genoemde Nederlandse wetgeving is de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) van toepassing op het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens. De AVG regelt de privacyrechten en biedt mensen de mogelijkheid om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van privacygevoelige gegevens.

Een belangrijk artikel in de AVG gaat over de voorwaarden voor organisaties om geldige toestemming van mensen te krijgen om persoonsgegevens te verwerken. Dat geldt dus ook voor ons. Volgens de AVG mogen persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor de behandeling. Wij mogen daarover geen mededelingen doen aan anderen, behalve als de cliënt daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Protocol gegevensverwerking

  1. Dyslexie Instituut Drechtsteden gebruikt enkel het Burgerservicenummer (BSN) bij de communicatie binnen onze praktijk en met de gemeenten. De naam wordt dus niet gebruikt.
  2. Bij de verwerking van gegevens is er continu aandacht voor juistheid en volledigheid van gegevens.
  3. Voor communicatie en gegevensuitwisseling wordt schriftelijke toestemming gevraagd aan de cliënt. Tevens wordt zo nauwkeurig mogelijk aangegeven aan wie, welke persoonsgegevens worden verstrekt. Tenslotte wordt hierbij aangegeven met welk doel en hoe vaak deze worden verstrekt.
  4. Dyslexie Instituut Drechtsteden verstrekt slechts gezondheidsgegevens na schriftelijke toestemming van de betrokkene en voor zover dat noodzakelijk is voor diens goede begeleiding.
  5. Na afronding van het traject worden alle verzamelde persoonsgegevens van de cliënt na vijftien jaar verwijderd en vernietigd. Cliënt kan schriftelijk verklaren dat deze gegevens op een eerder moment vernietigd moeten te worden.
  6. Cliënten hebben recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens. Bij het veranderen van persoonsgegevens moet de verantwoordelijke binnen vier weken op het verzoek van de betrokkene reageren. Ook kan betrokkene bezwaar maken.
  7. Dyslexie Instituut Drechtsteden houdt zich aan de bepalingen in zijn privacyreglement zolang dit, met inachtneming van het bepaalde in de AVG, geldt.